Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn


Hurks investeert mee in duurzame woongebieden

Datum: 18.05.2018

Marktpartijen en de overheid willen samen tot een routekaart komen om de opgave van bijna 1 miljoen woningen in 2030 te realiseren. Ze zijn bereid om de komende 10 tot 15 jaar miljarden euro’s te investeren. Volgens hen is het zinloos om ideologisch te blijven debatteren over binnenstedelijke versus buitenstedelijke woningbouw, want beide zijn nodig. Dit stellen 14 kapitaalkrachtige projectontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen – waar Hurks er één van is – in de gisteren gepresenteerde Investeringsstrategie Duurzame verstedelijking ‘Thuis in de Toekomst.

De uiteenlopende woonwensen van de burger staan voorop: niet iedereen wil in het drukke stadscentrum wonen, er is ook grote vraag naar buitencentrum, groenstedelijke, dorpse en landelijke woonmilieus. “We hebben te maken met een enorme woningbehoefte, maar ook met opgaven op het gebied van energietransitie, klimaat, mobiliteit en verduurzaming van de leefomgeving. Alles bij elkaar ligt er een ingrijpende claim op onze open ruimte. We moeten elke vierkante meter optimaal benutten. Of het nu gaat om bebouwing, natuur of water.” Met deze woorden presenteerde de voorzitter van de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars NEPROM, Bart van Breukelen, de strategie aan ruim 600 aanwezigen tijdens de Dag van de Projectontwikkeling op 17 mei jl. in ’s-Hertogenbosch.

Stijgende welvaart

De marktpartijen doen met de Investeringsstrategie de eerste aanzet tot een gezamenlijke routekaart. Ze verwachten de komende 10 tot 15 jaar miljarden euro’s te investeren in nieuwe woningen en alles wat daar bij komt kijken. In bouw- en ontwikkelomzet zou het om ongeveer 200 miljard euro kunnen gaan. Samen met overheden willen ze komen tot het aanwijzen van nieuwe, duurzame woongebieden. Van Breukelen: “Er moet een einde komen aan het improviseren. Het ontbreekt Nederland aan een integraal ruimtelijk plan voor de komende decennia. Daardoor zijn we nu niet efficiënt, ontwikkelen we te veel plot voor plot en missen we kansen waar het gaat om duurzaamheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Er is behoefte aan heldere keuzes bij de overheid en een gezamenlijk enthousiasmerend toekomstperspectief. Op die manier kan de overheid een solide basis bieden voor private investeringen in woningen en in echt duurzame verstedelijking. Voorwaarde voor de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen is dat de overheid ook zelf fors gaat investeren. Onder andere in infrastructuur en in de noodzakelijke sanering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de steden en in de stedelijke regio’s.”


Uiteenlopende woonwensen van burgers staan voorop

Groen in de stad

De marktpartijen luiden de noodklok omdat door bevolkingsgroei en de stijgende welvaart het aantal huishoudens sterker toeneemt dan verwacht. Het woningtekort ligt op dit moment al heel hoog en loopt door een te lage woningproductie op naar ruim 200 duizend woningen in 2020. Daardoor zijn van de één miljoen nieuwe woningen er maar liefst 600 duizend al nodig vóór 2025. Ook in de decennia na 2030 is er geen daling van het aantal huishoudens te verwachten, waardoor de vraag naar woningen op peil blijft.

lees hier meer

‘Thuis in de Toekomst’ is een initiatief van 14 marktpartijen: ontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen. Aan de basis van deze investerings-strategie liggen onderzoeken van ABF-research, Brink Management/ Advies, Bureau Stedelijke Planning, Movares, Kuiper Compagnons en adviezen van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft. E.e.a. verschijnt onder verantwoordelijkheid van de NEPROM,

Deel deze pagina: