Privacyverklaring Hurks

Hurks, gevestigd aan de Pastoor Petersstraat 3 te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hurks verwerkt uw persoonsgegevens volgens de beginselen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geformuleerd zijn. Deze privacyverklaring geldt voor alle bedrijfsonderdelen van Hurks, waaronder 1916 Bouwplaatsservice en Hurks onderhoud & retail.

Contactgegevens:

Website:          www.hurks.nl
Telefoon:         040 26 26 200
E-mail:             info@hurks.nl
Adres:              Pastoor Petersstraat 3, 5612 WB, Eindhoven

Persoonsgegevens die Hurks verwerkt

Hurks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Gebruikersnaam / wachtwoord

Het is niet zo dat wij alle bovenstaande gegevens gebruiken. In de meeste gevallen gebruiken wij slechts een aantal van de hierboven genoemde gegevens. Welke dit precies zijn hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.

Doel en grondslag van gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in het kader van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We kunnen uw persoonsgegevens (met uw toestemming, voor zover dat vereist is) verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving, o.a. bij de uitvoering van onze (bouw)projecten;
 • Om uitvoering te geven aan de met u te sluiten/ gesloten overeenkomst;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief via onder andere e-mail en post;
 • Om contact met u op te nemen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor de behandeling van klachten, vragen en geschillen via e-mail of telefoon.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Bij Hurks bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang dit precies is, is in verschillende wetten vastgesteld en is afhankelijk van de specifieke gegevens en de vorm van de dienstverlening waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hurks verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is wanneer politie of justitie op grond van de wet gegevens bij ons opvraagt of de uitvoering van de Wet ketenaansprakelijkheid. Ook is het mogelijk dat een rechter ons verplicht om gegevens te verstrekken of om gegevens in te laten zien.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hurks gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van  analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij Hurks hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders daarom ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hurks.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hurks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hurks.nl. Ook kunt u een schriftelijk verzoek indienen naar onderstaand adres:

Hurks
t.a.v. AVG
Pastoor Petersstraat 3
5612 WB, Eindhoven

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit uiteraard ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hurks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Hurks neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen. Dit alles doen wij om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 040 26 26 200 of via privacy@hurks.nl.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Hurks kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen indien dit nodig blijkt. Aan de revisiedatum onderaan deze verklaring kunt u zien wanneer deze verklaring voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen en/ of toevoegingen aan deze privacyverklaring zijn van kracht zodra deze zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom ook aan om deze privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken om te controleren of er voor u relevante wijzigingen hebben plaatsgevonden.